Berlin GA_PS --- 101          Friedrichshain / Warschauer Straße
2          Köpenick

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken

next Berlin GA_PS page / nächste Baul_cken-Seite


^ToC 1 Friedrichshain / Warschauer Straße

Warschauer / Revaler Str.
2010:11:14 14:44:25 --- 52 deg 30' 35.57" N, 13 deg 23' 52.09" E direction indication   256.75 ° ©  ml
Warschauer / Revaler Str.
2010:11:14 14:44:33 --- 52 deg 30' 35.57" N, 13 deg 23' 52.09" E direction indication   244.5 ° ©  ml
Warschauer / Revaler Str.
2010:11:14 14:43:59 --- 52 deg 30' 35.57" N, 13 deg 23' 52.09" E direction indication   282.25 ° ©  ml
Warschauer / Revaler Str.
2010:11:14 14:44:50 --- 52 deg 30' 35.57" N, 13 deg 23' 52.09" E direction indication   295.5 ° ©  ml

Gegenüber:

Warschauer / Revaler Str.
2010:11:14 14:46:04 --- 52 deg 30' 30.54" N, 13 deg 27' 4.85" E direction indication   38.75 ° ©  ml

^ToC 2 Köpenick

Köpenick, am Bahnhof

Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 13:56:07 --- direction indication   216 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 13:57:05 --- direction indication   105.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 13:57:34 --- direction indication   172.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 13:55:35 --- direction indication   100 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 13:57:57 --- direction indication   215.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:20:47 --- 52 deg 27' 31.48" N, 13 deg 34' 51.61" E direction indication   234.5 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:12:26 --- 52 deg 27' 29.87" N, 13 deg 34' 47.50" E direction indication   109.75 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:09:21 --- 52 deg 27' 29.08" N, 13 deg 34' 42.34" E direction indication   162.75 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:09:42 --- 52 deg 27' 28.73" N, 13 deg 34' 43.19" E direction indication   79.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:09:57 --- 52 deg 27' 28.46" N, 13 deg 34' 43.35" E direction indication   184.75 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:10:22 --- 52 deg 27' 28.50" N, 13 deg 34' 43.71" E direction indication   16.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:08:31 --- 52 deg 25' 13.14" N, 13 deg 37' 44.91" E direction indication   141.5 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:08:59 --- 52 deg 27' 28.76" N, 13 deg 34' 42.67" E direction indication   50.25 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:10:11 --- 52 deg 27' 28.36" N, 13 deg 34' 43.52" E direction indication   144.75 ° ©  ml

Andere Seite:

Baulücke Köpenick Bhf
2011:03:13 17:20:21 --- 52 deg 27' 31.62" N, 13 deg 34' 51.97" E direction indication   211.75 ° ©  ml

Köpenick, Wendenschloss

Baulücke Köpenick Wendenschloss
2011:03:13 14:21:24 --- direction indication   338.5 ° ©  ml
Baulücke Köpenick Wendenschloss
2011:03:13 14:41:02 --- 52 deg 25' 6.48" N, 13 deg 35' 12.02" E direction indication   342.75 ° ©  ml

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken

next Berlin GA_PS page / nächste Baul_cken-Seite


markuslepper.eu        2011-07-29_21h05        Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!
produced with eu.bandm.metatools.d2d    and    XSLT    FYI view page source text